نحوه آپلود فیلم طولانی در اینستاگرام

گذاشتن فیلم طولانی در اینستاگرام
برش فیلم در اینستاگرام