گذاشتن ویدیو طولانی در پست اینستاگرام

گذاشتن فیلم طولانی در اینستاگرام
برش فیلم در اینستاگرام