شما فقط یک پیوند در صفحه اینستاگرام دریافت می کنید
بیشتر از آن استفاده کنید!!

دیگر هرگز لینک اینستاگرام خود را تغییر ندهید

چگونه کار می کند؟

لینک ساز اینبو پلتفرمی برای حل مشکل محدودیت لینکهای اینستاگرام است اینبو به زیبایی هرچه تمام این مشکل را حل کرده

ایجاد یک حساب کاربری

شما فقط نیاز به یک حساب کاربری دارید و همه چیز را برای شما انجام می دهیم

لینک های خود را اضافه کنید

مجموعه ای از لینک ها را از حساب خود ایجاد کنید.

پیوند جدید خود را به بیو اضافه کنید

حال لینک ساخته شده را در بیو اینستاگرام خود قرار دهید